The Graduate School of Environmental Development Administration

PROGRAM

หลักสูตรปริญญาเอก ด้านการจัดการความยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของปัญหาสิ่งแวดล้อมและรองรับความต้องการบุคลากรที่เน้นความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กำลังเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยรวมต่อไป

HIGHLIGHTS

public defense

คำศัพท์สิ่งแวดล้อม

game theory

ทฤษฎีเกม

News and Activities

press release

articles