วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Post Views: 1,789 วิสัยทัศน์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   พันธกิจ–  สร้างนักบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชำนาญ มีคุณธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเอง และประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม –  สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม –  สร้างงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

Read more