ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2566

Post Views: 263 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ กรณีสอบสัมภาษณ์              คลิ๊ก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   คลิ๊ก กรณีประสบการณ์ทำงาน   

Read more

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2565

Post Views: 168 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม การศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็น 3 ประเภท  กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   คลิ๊ก

Read more

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Post Views: 15,691         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม Master of Science Program in Environmental Management       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)                     Master

Read more