History of Quantum Physics

Post Views: 50,915 ประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัม History of Quantum Physics โดย สมพจน์ กรรณนุช พ.ศ. 2561 ประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัม  ดาวน์โหลด          

Read more

ประวัติความเป็นมา

Post Views: 2,282                การเติบโตของงานบริการการศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ให้เห็นอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่มีการสถาปนามิติการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ประกอบด้วยมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้การบริหารการพัฒนามีมิติที่สมบูรณ์ มีความเข้มแข็ง เติบโตทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติที่นับวันจะเพิ่มความต้องการมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น 

Read more