รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

ตำแหน่ง:

 •  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 •  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 •  รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536)
 • ปริญญาโท  – Master of Engineering (Environmental Chemistry Engineering)
                         Saitama University, Japan (2538)
 • ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Interdisciplinary Course on Advanced Science and Technology)
                         University of Tokyo,Japan (2541)

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 • มลพิษทางอากาศ และเคมีของชั้นบรรยากาศ(Air Pollution and Atmospheric chemistry)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology)
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศวิทยา และวิทยาศาสตร์ของชั้นบรรยากาศ (Climate Change, Climatology and other atmospheric sciences)
 • การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Environmental protection and conservation)
 • ธุรกิจสีเขียว (Green Business)
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ (air pollution control)

ประสบการณ์การสอนและวิทยากร

 • สอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในวิชาดังต่อไปนี้ นอกเหนือไปจาก วิชาการค้นคว้าอิสระ และ วิทยานิพนธ์
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการคุณภาพอากาศ
 • การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง
 • ธุรกิจสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • เทคโนโลยีสะอาด
 • วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ธุรกิจสีเขียว
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ
 • หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การประยุกต์แนวทางพระราชดำริในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์บริการวิชาการ

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (งานวิจัยร่วม และทุนสนับสนุน โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น) 2560
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ “การประเมินปัญหาหมอกควันในภาคเหนือจากองค์รวมของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย เมียนมา และลาว”(งบสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 2560
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ “การวางแนวทางการปรับกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งความยั่งยืน” (งบสนับสนุนรัฐบาล) 2559
 • นักวิจัยร่วมโครงการ “การศึกษาขอบเขตสำหรับโครงการมุ่งสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำด้วยการจัดการระบบเมืองอย่างยั่งยืนในประเทศไทย (งบสนับสนุน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ UNDP) 2559

ผลงานทางวิชาการ

 • ภัคพงศ์ พจนารถ (2559). สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดในเมืองใหญ่ของประเทศไทย: กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และ ระยอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
 • ภัคพงศ์ พจนารถ (2557). มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาคและการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2557
 • ภัคพงศ์ พจนารถ (2555). มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาคและการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (1) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555

การอบรมหลักสูตรต่างๆ 

 • วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “Sustainable Community Development” โครงการ NIDA SUMMER CAMP 2560
 • ที่ปรึกษาโครงการและผู้จัดคอร์สอบรม “Capacity Building & Expert Study Tour on the Establishment of Overall Environment Protection Standards” สำหรับ เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โครงการ กรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ กระทรวงต่างประเทศ 2559

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์ : 66-2-727-3127
 •  โทรสาร : 66-2-374-4280
 •  อีเมล์ : pakpong@outlook.com