รศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

S__6520845

รศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

ตำแหน่ง:

 •  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 •  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 •  ที่ปรึกษาวิทยากร และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  (OHSAS 18001), ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000), CSR-DIW

การศึกษา:

 •  Ph.D (Environmental Management), University of East Anglia, UK
 •  วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 •  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 •  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 •  การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม
 •  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม/สังคม
 •  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
 •  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม

ผลงานทางวิชาการ

 •  จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555).  การวิเคราะห์หลัก “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในบริบทประเทศไทย, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 8(1), 123 – 140.
 •  Chompunth, C. and Chompunth, S. (2012). Evaluating Public Participation Process in Development Projects in Thailand: A Case Study of the Hin Krut Power Plant Project, American Journal of Applied Science, 9(6), 865-873.
 •  จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556). ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในโครงการพัฒนา, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 9(1), 85 – 105.
 •  Chompunth, C. (2013). Public Participation in Environmental Management in Constitutional and Legal Frameworks. American Journal of Applied Science, 10(1), 73 – 80.
 •  Chompunth, C. (2013). Enhancing Public Participation in Air Pollution Management from Coal-fired Power Plant Projects in Thailand (pp. 279 – 289), in J. W. S. Longhurst, C. A. Brebbia (Eds.), Air Pollution XXI. Wessex: WIT Press.
 • Chompunth, C. (2012). Public Participation in planning the coal-fired power plant projects in Thailand (pp. 201 – 209), in J. W. S. Longhurst, C. A. Brebbia (Eds.), Air Pollution XX. Wessex: WIT Press.
 • จุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จากถ่านหินในพื้นที่จังหวัดระยอง. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38 (1).692-703
 • มานิดา เฟื่องชูนุช และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายกำลังการผลิดโรงไฟฟ้ากระบี่. Journal of Community Development Research (Humaninties and Social Sciences),10(2).174-184
 • เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ, 1281-1293
 • กฤษณ์ จารุดำรงค์ศักดิ์ และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). ผลตอบแทนทางสังคมจากาการลงทุนการผลิต
  ข้าวเกรียบสมุนไพร กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านแลงพัฒนา จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560, 10-16
 • นุชนา สกุลสถาพร และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ฟร้อน พัทยา ไทยแลนด์. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 572-579
 • ปรียานุช เลิศรัศมีมาลา และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 584-592
 • อภิชัย สิงห์ศรี และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560).ความขัดแย้งจากโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย), การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart ครั้งที่ 7, 286-297
 • จิรัชญา สิงห์มณี และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย. การ ประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts ครั้งที่ 7, 521-527
 • ทิวาพร สุระพล และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2560). แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart ครั้งที่ 7, 651-660 

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3127
 •  โทรสาร: 66-2-727-3127
 •  อีเมล์: pat_env@yahoo.com