ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

รศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

ตำแหน่ง:

 •  ศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 •  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัจจุบัน) 
 •  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (ปัจจุบัน)
 •  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2558-2561)
 •  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) (ปัจจุบัน)
 •  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้บริหาร) (2559-2560)
 •  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากคณาจารย์) (2552-2555)
 •  กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2542-2548)
 •  เลขาธิการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547-2548)
 •  รองประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2549-2556)
 •  รองคณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (2549-2556)

การศึกษา:

 •  Ph.D. (Environmental Policy and Management) Murdoch University, Western Australia, 1997
 •  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 •  ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร
 •  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 •  การประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
 •  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 •  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)
 •  การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
 •  การบริหารโครงการ

 

ผลงานทางวิชาการ

 •  จำลอง โพธิ์บุญ, ธัญญาภัทร์ ปัญญา และโสภา เกษมแสง. 2555. มิติด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ 3 เมษายน 2555.
 •  จำลอง โพธิ์บุญ, และปัทมาภรณ์ สุทธิประเสิรฐ 2555. การจัดการผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 8(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2555.
 •  จำลอง โพธิ์บุญ, และดรุณี ศิริวิไล. 2555. การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 8(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2555.
 •  จำลอง โพธิ์บุญ, และเอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล. 2555. ความตระหนักและการยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วารสารสมาคมนักวิจัย. 17(1) มกราคม – เมษายน 2555, 42-54.
 •  POBOON, C. (2013) Application of Strategic Environmental Assessment (SEA) to Alleviate Air Pollution and the Other Impacts from Power Plant Development. WIT Transactions on Ecology and The Environmental, Vol.174, 291-298.
 •  POBOON, C. Jongjaiphakdee, W. and Singkham, T. (2012) Air pollution management in Rayong’s industrial area, Thailand. WIT Transactions on Ecology and The Evironment, Vol. 157, 189-199
 •  POBOON, C. and Pattanachote, P. (2012) Factors Affecting Households’ Energy Consumption in Bangkok Metropolitan Area.
 • จำลอง โพธิ์บุญ, ฆริกา คันธา และสาธิกา นาวีระ. (2560). การประชุมวิชาการเรื่องเมืองและชุมชน, 16 กันยายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ : 37-57.
 • Poboon, C.. 2017. Map Ta Phut Industrial Area. NIDA CASE RESEARCH JOURNAL, 9 (1): 78-100.
 • Wanwilai, P., Poboon, C. and Jantana Maneein. 2017. Analysis of Solid Waste Management and Strategies for Bangkok Metropolitan. Environment and Natural Resources Journal, 15 (2): 1-12.
 • Panya, N., Poboon, C., Phoochinda, W. and Teungfung, R. 2017. The Performance of the Environmental Management of Local Governments in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, (2017): 1-9

ติดต่อ