Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Post Views: 380 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 💥 พบกับ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เรื่อง BCG Economy Model กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

Read more

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังและส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Environmental Development Administration 2022

Post Views: 893 The 7th International Conference on Environmental Development Administration 2022 The Nexus between Environment and Sustainability for the

Read more

โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

Post Views: 371             คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการ ในวันที่ 15, 16, 17, 22, 23,

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการจัดโดยการเคหะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Post Views: 574                 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการจัดโดยการเคหะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 15, 16, 17, 22, 23, 24,

Read more

การจัดโครงกสรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Post Views: 536        คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. จำลอง โพธิ์บุญ เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา เป็นเลขานุการ วันเปิดตัวนำเสนอโครงการ

Read more

บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว”

Post Views: 464      ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว” วิชา การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (สว 6203) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เวลา

Read more

งานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 7 แห่งการสถาปนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Post Views: 265          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันจัดตั้งคณะ  ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ครบรอบ 7 ปี ณ อาคารราชพฤกษ์ ดาดฟ้า

Read more

การประชุมแถลงผลการศึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย

Post Views: 256             การประชุมแถลงผลการศึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมปริ้นบอลลูม 2

Read more

โครงการ “การอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมเห็ดนางฟ้าและมะละกอสี่สหาย” เพื่อส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและอาชีพเสริมภายในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Post Views: 429                                  

Read more

การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับการเคหะแห่งชาติ

Post Views: 243               การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันกับการเคหะแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ

Read more
Page 4 of 15« First...23456...10...Last »