การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทนนิ่ง จำกัด

Post Views: 39           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ‘นิด้า’ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย        

Read more

โครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ประจำปี 2566

Post Views: 35         คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 ณ วัดมงคลสามาัคคีธัมธัมทัย

Read more

การจัดกิจกรรม byenior EM รุ่น 11

Post Views: 63              คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษาในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยองได้จัดกิจกรรม byenior EM รุ่น 11 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 จัดโดย EM รุ่น

Read more

📍ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม “ความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ามกลางกระแสแห่งความยั่งยืน”

Post Views: 486 เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8  The 8th National Conference on Environmental Development Administration หัวข้อ “ความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ามกลางกระแสแห่งความยั่งยืน” วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “การเงินที่เป็นธรรม กับการผลักดัน นโยบายของธนาคารด้านสิ่งแวดล้อม”

Post Views: 173 📍 พบกับประเด็นการสร้างกลไกทางการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 🏝️กับงานเสวนา สาระดี เดือนที่ 4 ประเด็นที่ 4 สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 🌍 📌 เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ Eco-Talk Series 🏦💰⛰️หัวข้อ  “การเงินที่เป็นธรรม

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “ขอขมาแม่คงคาด้วย PES (Payment for Ecosystem Service)”

Post Views: 164 งานเสวนา สาระดี เดือนที่ 3 ประเด็นที่ 3 สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 🌍 เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ Eco-Talk Series 💦💧 หัวข้อ “ขอขมาแม่คงคาด้วย PES” เมื่อน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีผู้คนเกี่ยวข้องกับน้ำมากมาย

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “ยานยนต์ไฟฟ้า ทางออกปัญหา Climate Change ในภาคการขนส่งจริงหรือไม่”

Post Views: 149  งานเสวนา สาระดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง เสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series)ประเด็นสำคัญในเดือน กุมภาพันธ์ 2566   ประเด็น “ยานยนต์ไฟฟ้า ทางออกปัญหา Climate Change ในภาคการขนส่งจริงหรือไม่”  โดย1.

Read more

การจัดงานเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Post Views: 110              คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 20 ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เมื่อวันที่

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) 6 เดือน 6 ประเด็นสำคัญ ในปี พ.ศ. 2566

Post Views: 233 ภายใต้หัวข้อ ‘’การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  เพื่อเป็นแนวทาง และสร้างองค์ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต หัวข้อประกอบด้วย 1.“SDG = CSR?” วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 2.“ยานยนต์ไฟฟ้า ทางออกปัญหา Climate

Read more
Page 1 of 1512345...10...Last »