📍ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม “ความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ามกลางกระแสแห่งความยั่งยืน”

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8

 The 8th National Conference on Environmental Development Administration

หัวข้อ ความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ามกลางกระแสแห่งความยั่งยืน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:0016.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

Register1

 

ประเภทบทความที่เปิดรับ

บทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจากทุกสาขาวิชา (ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

 

รูปแบบการประชุม

  • การบรรยายพิเศษโดย Keynote Speaker
  • การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอผลงาน

 

กำหนดการ

กำหนดการ
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ  20 ตุลาคม 66
วันสุดท้ายของการส่งบทความเต็ม 20 ตุลาคม 66
วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียม 20 ตุลาคม 66
วันจัดประชุมวิชาการ 24 พฤศจิกายน 66
วันสุดท้ายของส่งบทความแก้ไข  15 ธันวาคม 66
วันเผยแพร่รายงาน e-Proceedings มกราคม 67

 

การเขียนบทคัดย่อ/บทความ

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลด

https://drive.google.com/drive/folders/1lMV97eYsiS_J-lnmRhOG8X7KrIjo6j_A?usp=drive_link

 

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

ประเภท ค่าธรรมเนียม
ผู้นำเสนอบทความ 2,000 บาท/บทความ
ผู้นำเสนอปากเปล่า(ไมมีบทความ) 500/เรื่อง
ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร

  • ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
  • ชื่อบัญชี: GSEDA Academic Conference
  • เลขที่บัญชี: 944-0-31860-9

กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ * gseda.conference@nida.ac.th

 

ติดต่อ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

02-727-3798

* gseda.conference@nida.ac.th

 http://gseda.nida.ac.th/nida/

Leave a Reply