การจัดงานเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

             คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 20 ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 16.30 – 18.00 น. ที่ผ่านมา ใน Topic:  SDGs = CSR?  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ดงานเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series)

Leave a Reply