ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม การศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็น 3 ประเภท 

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   คลิ๊ก

รับสมัคร 9-65

Leave a Reply