ประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
และภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 นั้น

                   เพื่อให้การประกาศผลการสอบประมวลความรู้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงผล     คลิ๊ก

Leave a Reply