ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2565

            ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.10 น. ณ ห้อง 4001 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น

             บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ดังนี้

Leave a Reply