ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม The 7th International Conference on Environmental Development Administration 2022

 

📍ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม
The 7th International Conference on Environmental Development Administration 2022
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “The Nexus between Environment and Sustainability for the Next Decade”
ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

 

เวลา 08.30 – 10.40 น. การบรรยายพิเศษ โดย
1. Dr. Yugo Kanaya
       Earth Surface System Research Center, JAMSTEC
       เรื่อง “IPCC AR6 and Aerosol Management”
2.ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
       ประธานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
       เรื่อง “Moveing a Natural Resources and Environment Management”

เวลา 11.00 – 12.30 น. การนำเสนอบทความทางวิชาการจากผู้นำเสนอ

เข้าร่วมรับฟังได้ที่: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLhH1RoX0KejAWT7Vx8keESR8jfnpLB1t3JDIvhm56fw1%40thread.tacv2/1659679540870?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%2210fb7775-7fcd-4a93-9d7c-04f9bfc4ef04%22%7d

Contact
Email: gseda.conference@nida.ac.th
Website: http://gseda.nida.ac.th/nida

Leave a Reply