ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

orientation-1

Leave a Reply