การอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Leadership for Sustainable Local Authority) (ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565)

              คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ บริษัท กรีน อีโคโลจี จำกัด จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Leadership for Sustainable Local Authority : LSL)” สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้งบประมาณของสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 76 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารองค์กรในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม มีความเป็นมืออาชีพต่อการทำงานสาธารณะประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แบบมีส่วนร่วมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันต่อภาวะวิกฤตในยุค New normal และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิบนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

S__13590562 S__13590555 S__13590557 S__13590558
S__13590559 S__13590560 S__13590561 S__13590563

Leave a Reply