สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
PhD. (Environmental Management)

 

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ  2 (2.1) และ 2 (2.2)

เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้ 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3

(ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

 

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

(ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

 

 หมายเหตุ

  1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดยเงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
  2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

 

นักศึกษาสามารถเรียนวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 8000

สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

EN 8000

Environmental Management Seminar

 

สว 8001

หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

EN 8001

Special Topics in Environmental Management

 

สว 8002

การศึกษาตามแนวแนะ

3

EN 8002

Directed Study

 

การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

วิทยานิพนธ์ (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48

EN 9900

Dissertation

 

สว 9901

วิทยานิพนธ์

36

EN 9901

Dissertation

 

สว 9902

วิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและต้องการศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม)

12
EN 9902 Dissertation  
แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1(1.1)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48

EN 9900

Dissertation

 
                                                             รวม 48 หน่วยกิต
 
หลักสูตรแบบ 2(2.1)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

(ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

 

สว 6101

การประยุกต์แนวทางพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

EN 6101

Application of Royal Initiatives and Sufficiency Economy Philosophy in Environmental Management

 

สว 6201

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3

EN 6201

Advanced Research Methodology in Environmental Management

 
 

สว 7xxx

วิชาเลือก

3
EN 7xxx Selective Course  

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3

(ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

 

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3

EN 6102

Applied Environmental Management

 

*สว 6202

การวิจัยเชิงบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

EN 6202

Integrative Research in Environmental Management

 

*สว 6203

การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3

EN 6203

Experimental Designs for Environmental Research and Innovation

 
*สว 6204 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

3

EN 6204 Environmental Education Research Methodology  

สว 7xxx

วิชาเลือก

3

EN 7xxx

Selective Course

 

หมายเหตุ: *เลือกเพียง 1 วิชา

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7xxx

วิชาเลือก

3

EN 7xxx

Selective Course

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9901

วิทยานิพนธ์

36

EN 9901

Dissertation

 
                                                             รวม 57 หน่วยกิต
 
หลักสูตรแบบ 2(2.2)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 4003

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

3

(ไม่นับหน่วยกิต)

LC 4003

Advanced Integrated English Language Skills Development

 

สว 5100

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3

EN 5100

Environmental Management for Sustainability

 
สว 6101 การประยุกต์แนวทางพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

EN 6101 Application of Royal Initiatives and Sufficiency Economy Philosophy in Environmental Management  
สว 6201 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3

EN 6201 Advanced Research Methodology in Environmental Management  

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภส 6000

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

(ไม่นับหน่วยกิต)

LC 6000

Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

 

สว 6102

การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์

3

EN 6102

Applied Environmental Management  

สว 6202*

การวิจัยเชิงบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

EN 6202

Integrative Research in Environmental Management

 

สว 6203*

การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 3
EN 6203

Experimental Designs for Environmental Research and Innovation

 
สว 6204*

ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

3
EN 6204

Environmental Education Research Methodology

 

สว 7xxx

วิชาเลือก

3

EN 7xxx

Selective Course

 

หมายเหตุ: *เลือกเพียง 1 วิชา

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 7xxx

วิชาเลือก

3

EN 7xxx

Selective Course

 

สว 7xxx

วิชาเลือก

3
EN 7xxx Selective Course  

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สว 9900

วิทยานิพนธ์

48

EN 9900

Dissertation

 
                                                                รวม 72 หน่วยกิต

หมายเหตุ  คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาหลัก วิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาเอกในแต่ละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม

Leave a Reply