การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้เดินไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2565 ณ หอประชุมศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบรี โดยมี ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ และ อ.ดร.พรพรหม สุทธาทร เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรฯ

LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_76 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_18 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_21 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_22 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_19
LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_16 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_26 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_30 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_59 LINE_ALBUM_ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล_๒๒๐๖๒๑_34

Leave a Reply