โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการจัดโดยการเคหะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการจัดโดยการเคหะ
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 มีนาคม 2565 เพื่อให้    พนักงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงมีทักษะในการเขียนข้อเสนอ
เพื่อขอทุนสนับสนุนงบประมาณและการบริหารโครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลโครงการดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย1

Leave a Reply