ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ครั้งที่ 1 – 4/2565

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ครั้งที่ 1 – 4/2565

ประกาศ  คลิ๊ก

Leave a Reply