บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว”

     ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว” วิชา การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (สว 6203) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams

บรรยายพิเศษ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

Leave a Reply