การอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : 2010)

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง รุ่นที่ 12 จัดอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies “ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : 2010)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พัฒน์พงษ์ บุตรราช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิ่ง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด เป็นวิทยากรฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

การอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010) (2) การอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010) (3) การอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010) (5) การอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010) (4)

Leave a Reply