พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กับ การเคหะแห่งชาติ

              พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กับ การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กับ การเคหะแห่งชาติ ซึ่งการเคหะแห่งชาติพร้อมให้ความสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว

mou นิด้ากับการเคหะแห่งชาติ 3 500x500 mou นิด้ากับการเคหะแห่งชาติ 1 mou นิด้ากับการเคหะแห่งชาติ 5 500x500 mou นิด้ากับการเคหะแห่งชาติ 7 500x500 mou นิด้ากับการเคหะแห่งชาติ 2 500x500

 

Leave a Reply