โครงการ เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการ เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) โดย นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms Teams เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนายกระดับการขับเคลื่อโครงการฯ ในระยะต่อไป ด้วยแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อก้าวเข้าสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

poster

Leave a Reply