ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2564

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และภาคพิเศษ ใน ส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.๐๐ – 13.๐๐ น. โดยวิธีผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) นั้น

 บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบปากเปล่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่าครั้งที่ 4/2564      คลิ๊ก

ปากเปล่าครั้งที่ 4-64

Leave a Reply