ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2564

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ภาคปกติ  และภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 นั้น

                   บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการสอบเป็น “ผ่าน” ดังรายนามต่อไปนี้

ประกาศผลสอบปากเปล่า คลิ๊ก

ครั้งที่ 3

Leave a Reply