ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2564

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ ๓/๒๕6๔สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษจังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยวิธีผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) นั้น

 บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบปากเปล่า

ประกาศรายชื่อ     คลิ๊ก

ปากเปล่าครั้งที่ 3-64

[

Leave a Reply