ขยายเวลาลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 2564

ขยายเวลาเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6

The 6th National Conference on Environmental Development Administration

หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ MS Teams

เปิดรับบทความทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง (ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

 

รูปแบบการประชุม

 • การบรรยายพิเศษโดย Keynote Speaker
 • การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอผลงาน

กำหนดการ

 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 15 มิถุนายน 2564 
 • ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อภายใน 30 มิถุนายน 2564 
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความ 15 กรกฎาคม 2564 
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้นำเสนอ) 15 กรกฎาคม 2564
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียน (สำหรับผู้เข้าร่วมฟัง) 28 สิงหาคม 2564
 • วันประชุมวิชาการ 28 สิงหาคม 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข 15 กันยายน 2564
 • การเผยแพร่รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (e-proceedings) ตุลาคม 2564

การเขียนบทคัดย่อ/บทความ

สามารถ Scan เพื่อ ลงทะเบียน พร้อม download “คำแนะนำ” และ “Template” ในการเขียนบทคัดย่อ/บทความ ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

ผู้นำเสนอ

2,000 บาท/เรื่อง

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร

 • ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี: GSEDA Academic Conference
 • เลขที่บัญชี: 944-0-31860-9

กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ อีเมล gseda.conference@nida.ac.th

ติดต่อ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทร 02-727-3798

อีเมล gseda.conference@nida.ac.th

http://gseda.nida.ac.th/nida/

Leave a Reply