การสัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District”

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา ความร่วมมือด้านการลงทุนพัฒนาย่านบางกะปิทุกภาคส่วน ภายใต้โครงการ “กลไลสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านบางกะปิและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
.
ซึ่งการจัดงานในครั้ง ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “อนาคตเมืองบางกะปิ ที่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมสร้างสรรค์” และการเสวนา “ภาคี 4 ฝ่าย ร่วมยกระดับการเดินทาง สู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ย่านบางกะปิ-นิด้า” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นิด้า) , ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า) หัวหน้าโครงการวิจัย , คุณประภากร วทานยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด และเจ้าของบ้านสวนสงบ บางกะปิ , คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ NMARK , คุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ หัวหน้าทีมภูมิสถาปนิก , คุณไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ TOD แยกลำสาลี ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
.
โดยในช่วงท้ายของการจัดงาน ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติขึ้นรับมอบปัจจัยร่วมพัฒนาเมืองจากภาคีความร่วมมือ และในโอกาสนี้ พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากนิด้า และภาคีความร่วมมือ พร้อมกล่าวปิดการสัมมนา ณ ห้อง 3002 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการอาจารย์ ณพงศ์ (แก้) โครงการอาจารย์ ณพงศ์ 2 (600x350) โครงการอาจารย์ ณพงศ์ 3 (600x350) โครงการอาจารย์ ณพงศ์ 7 (600x350) โครงการอาจารย์ ณพงศ์ 11 (600x350)

 

Leave a Reply