โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบเกอรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                       คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบเกอรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ให้กับวิสาหกิจชุมชนปาป้า หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ บึงกุ่ม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ และนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 35-36 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ 2 400x400 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ 3 400x400 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ 4 400x400 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ 6 400x400 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ 7 400x400

Leave a Reply