กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองวัดศรีบุญเรือง

                    กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองวัดศรีบุญเรือง ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 5
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 10

 

Leave a Reply