ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

           ตามประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

           บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ ดังนี้

Leave a Reply