ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

            ตามประกาศคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา นั้น

            บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

Leave a Reply