ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดเวลารับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง    รุ่นที่ 11  ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจที่จะสมัครในหลักสูตรดังกล่าว สถาบันจึงขยายเวลาการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรข้างต้น

ประกาศขยายเวลารับสมัคร download

ปรกาศรับสมัคร    download

สมัครเรียน download

แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับปริญญาโท      download

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  download

Leave a Reply