ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

            ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.10 น. และวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 4 คน

            บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้