โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น Plus ปี 2562”

                        คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น Plus ปี 2562” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และธนาคารออมสิน เพื่อสร้างกระบวนการและสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและชุมชน และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมในขุมขน เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในการทำงานเป็นทีม

ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0017 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0001 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0002 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0028 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0012
ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0011 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0007 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0010 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0023 ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น_190804_0022

Leave a Reply