ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ รุ่น 17

                          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 10 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 9 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 7 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 6 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 5
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 3 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 4 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 8 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 12
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 13 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 14 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 15 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 16 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 17
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 18 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 19 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 20 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 21 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ 17

 

Leave a Reply