ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

            ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 18.10 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 18.10 น. และวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 4004 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น

Leave a Reply