ประกาศการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

              ด้วยคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 และสถาบันได้มีคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 203/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีของส่วนงานภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงออกประกาศการรับสมัครและกาารเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี     ดาวน์โหลด

Leave a Reply