ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

            ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 18.10 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 18.10 น. และวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 8 คน

            บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้

Leave a Reply