กิจกรรมศึกษาดูงาน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล” ณ ประเทศเกาหลีใต้

                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2561 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้เป็นแนวการในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นำโดย ศาตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 15 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง รุ่น 8 และ รุ่นที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 56 คน สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ชองเกชอน (Cheonggyecheon Museum) โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการบูรณะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่คลองที่มีสภาพเสื่อมโทรม แน่นขนัดไปด้วยชุมชนเสื่อมโทรม จนปัจจุบันพื้นที่คลองชองเกซอน มีน้ำใสตลอดทั้งสาย มีระบบระบายน้ำและเทคโนโลยีขั้นสูง มีพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซลที่ปราศจากปัญหารถติด และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโซล การศึกษาดูงาน ณ Incheon Compact Smart City โดยมีศูนย์กลางของการพัฒนาพื้นที่ Incheon Free Economic Zone : IFEZ คือ ส่วนของซองโด ซึ่งรัฐบาลต้องการพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ มีการวางแผนการจัดการด้านการศึกษา ด้านโลจิสติกส์นานาชาติ ด้านนันทนาการ และการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการพัฒนาเมืองนี้ให้เป็น Eco City หรือเมืองสีเขียวในอนาคต การเยี่ยมชมงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ณ สวนฮานึล โดยมีการพัฒนาพื้นที่ ฝังกลบขยะขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำฮันเป็นแหล่งพักผ่อนที่สวยงามอีกด้วย

ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 1 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 2 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 3 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 4 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 5
ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 5050 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 3 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 4 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 1 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 2
ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 1414 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 7 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 66 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 1010 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 24
ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 6 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 5 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 25 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 8 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 7
ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 40 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 41 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 42 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 44 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) 45
ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 11 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 9 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 10 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 12 ศึกษาดูงานเกาหลีใต้ (วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561) แก้ 13

Leave a Reply