ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดขยายเวลารับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง รุ่นที่ 10  ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจที่จะสมัครในหลักสูตรดังกล่าว สถาบันจึงขยายเวลาการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรข้างต้น และเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ

ประกาศรับสมัคร       ดาวน์โหลด

สมัครเรียน  คลิ๊ก

แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับปริญญาโท      ดาวน์โหลด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร     ดาวน์โหลด

 

Leave a Reply