โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

                    คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยมีวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในสถานที่ต่างๆ  คือ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาดูงานเพชรบุรี 35 แก้ ศึกษาดูงานเพชรบุรี 1 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 3 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 5 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 12
ศึกษาดูงานเพชรบุรี 13 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 14 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 15 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 16 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 17
ศึกษาดูงานเพชรบุรี 18 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 19 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 20 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 21 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 24
ศึกษาดูงานเพชรบุรี 25 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 26 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 27 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 28 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 29
ศึกษาดูงานเพชรบุรี 23 แก้ ศึกษาดูงานเพชรบุรี 31 ศึกษาดูงานเพชรบุรี 32 (แก้) ศึกษาดูงานเพชรบุรี 33 (แก้) ศึกษาดูงานเพชรบุรี 34 (แก้)

Leave a Reply