วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา จส 6003 นโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เปิดสอนวิชานโยบาย การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อม (จส 6003) เรียนร่วมกับ วิชาหลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำภาคฤดูร้อน/2560 และได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

1 2 3 4

Leave a Reply