งานกาชาดนิด้า และ การประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน ประจำปี 2561

               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมกาชาดนิด้า และการประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ และความสนุกสนาน

งานกาชาด 55 งานกาชาด 44 งานกาชาด 33 งานกาชาด 11 งานกาชาด 77
งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0005 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0043 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0001 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0002 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0015
งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_001000 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0043 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0045 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0018 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0019
งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0031 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0050 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0035 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0036 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0037
งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0046 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0047 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0048 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0032 งานประชุมวิชาการ 61_๑๘๐๔๐๓_0028

Leave a Reply