ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรับสมัคร                       ดาวน์โหลด

ใบสมัครและหนังสือรับรอง       ดาวน์โหลด 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร          ดาวน์โหลด

Link รับสมัคร                            Click

Leave a Reply