การประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ 300_450

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน ประจำปี 2561 

หัวข้อ “ การจัดการสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง 4001 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช ”

ประกอบด้วยการนำเสนอบทความจากนักวิชาการ จำนวน  6 เรื่อง ได้แก่

          1. การจัดการสิ่งแวดล้อมยุคประเทศไทย 4.0              โดย ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           2. การประเมินเบื้องต้นผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กรณีศึกษา ชีวมวล ชีวภาพ และขยะ

              โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า

           3. การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบ้านประกอบสำเร็จของการเคหะแห่งชาติ

               โดย รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           4. การปรับสภาพโครงสร้างของวัสดุชีวมวลลิกโนเซลลูโลสิกด้วยกระบวนการทางเคมีกึ่งแห้งและบดละเอียดเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ : ผลกระทบต่อพลังงานที่ใช้ในการบดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

              โดย อ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

           5. ฝุ่นละอองจากถนน และแนวคิดในการจัดการในยุคประเทศไทย 4.0

                โดย ผศ.ดร.ภัคพงศ์  พจนารถ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า

            6. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรองรับการปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”

                 โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า

 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ

            1. รศ.ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา อาจารย์ประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

            2. รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nida.ac.th

Leave a Reply