ภาวะอากาศหนาวเย็นจากภาวะโลกร้อน

ภาวะอากาศหนาวเย็นจากภาวะโลกร้อน

Cooling Climate from Global Warming

เรียบเรียงโดย สมพจน์ กรรณนุช

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2561

ภาวะอากาศหนาวเย็นจากภาวะโลกร้อน  ดาวน์โหลด

            ภาวะอากาศหนาวเย็นในประเทศเขตอบอุ่น (Temperate zone) ท่ามกลางปรากฏการณ์โลกร้อน เป็นเรื่องชวนสับสนจนทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าปรากฏการณ์โลกร้อนเป็นเรื่องโกหก ในทางกลับกันภาวะอากาศหนาวเย็นในประเทศเขตอบอุ่นทำให้เกิดสถานการณ์ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เช่น ภาวะขาดแคลนอาหาร การเดินทาง และคมนาคมขนส่ง การประกอบอาชีพ ความสิ้นเปลืองพลังงานเพื่อความอบอุ่น ฝ่ายตรงข้ามของภาวะโลกร้อนแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าในอดีตโลกเคยมีอากาศร้อนกว่าในปัจจุบัน และมีหลักฐานว่าโลกเคยเผชิญกับวัฎจักรโลกร้อนสลับกับโลกน้ำแข็งมาหลายครั้ง จนกระทั่งเป็นข้อโต้แย้งว่าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นไปตามวัฎจักรที่โลกเคยเผชิญมาในอดีต หาใช่เป็นเพราะฝีมือมนุษย์ไม่ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้มีการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดความสับสนของสาธารณะที่ไม่มีข้อยุติ

Leave a Reply