ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมกิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงิน การจัดกิจกรรมพิเศษ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2561 เป็นต้นไป

โดยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดเก็บค่ากิจกรรมพิเศษ ดังนี้  

 

ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

การชำระค่าธรรมเนียมกิจกรรมทั้งหมดที่จะต้องชำระตลอดหลักสูตร ให้แบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้

ค่ากิจกรรมพิเศษ

(เดิม)

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค (เดิม)

ค่ากิจกรรมพิเศษ (ใหม่)

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค (ใหม่)

ปีที่ 1  ภาค 1

(ภาคแรกที่เข้าศึกษา)

10,000

37,800

5,000

32,800

         ภาค 2

 

27,800

5,000

32,800

         ภาคฤดูร้อน

 

9,500

 

9,500

ปีที่ 2 ภาค 1

 

27,800

 

27,800

        ภาค 2

 

27,800

 

27,800

รวม

10,000

130,700

10,000

130,700

 

ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

การชำระค่าธรรมเนียมกิจกรรมทั้งหมดที่จะต้องชำระตลอดหลักสูตร ให้แบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้

ค่ากิจกรรมพิเศษ

(เดิม)

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค (เดิม)

ค่ากิจกรรมพิเศษ (ใหม่)

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค (ใหม่)

ปีที่ 1  ภาค 2 (ภาคแรกที่เข้าศึกษา)

10,000

36,800

5,000

31,800

         ภาคฤดูร้อน

 

9,500

 

9,500

         ภาค 1

 

26,800

5,000

31,800

ปีที่ 2 ภาค 2

 

26,800

 

26,800

        ภาคฤดูร้อน

 

9,500

 

9,500

        ภาค 1

 

19,300

 

19,300

รวม

10,000

128,700

10,000

128,700

ดาวน์โหลด

Leave a Reply